Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Obecný úrad

Samospráva obce

Adresa úradu:
Obecný úrad Jasenov
č. 47
073 01 Sobrance

IČO: 003 252 44

DIČ: 20 20 740 788

Bankové spojenie: VUB Banka a.s Pobočka Sobrance
Číslo účtu: 14 00 34 14 58 / 0200

E-mail:  jasenov1@post.sk

Telefón: 056/ 6596 258

Mobil: +421 915 949 096

 


Zväčšiť mapu


Starosta obce: Ing. Michal ŠABAK

 

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. 
Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné.

 

Starosta: 

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

 


Hlavný kontrolór:  Agáta MIŽÁKOVÁ


Hlavný kontrolór: 

 • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

 


Samostatná odborná referentka: Mgr. Tatiana KICOVÁ  

 

Na obecnom úrade vybavíte: 

 • overenie listín a podpisov
 • miestne dane a poplatky 
 • drobné stavby
 • správa cintorína
 • kopírovanie (prefotenie) dokladov, žiadostí a podobne
 • evidencia obyvateľstva
 • učtovníctvo a rozpočtovníctvo obce
 • rôzne potvrdenia: trvalý pobyt, súpisné čísla,  ...