Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Obecné zastupiteľstvo

11.12.2015

      Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva ,ktoré sa uskutoční dňa 11.12..2015 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

       PROGRAM:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3  Kontrola plnenia uznesení

     4. a/  Návrh rozpočtu na rok 2015 a vicročného rozpočtu na roky 2017-2018

         b/  Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu.

     5. a/  Čerpanie a úprava rozpočtu za 1-11 mesiac 2015

         b/  Rozpočtové opatrenie č.2

     6. VZN omistných  daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

     7. Diskusiaa a rôzne 

     8..Záver.


Jasenovsý ples 2018

Zabíjačka 2016

Parlamentné voľby 2016

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 11.12.2015 o 17.00 hod.
Mikuláš 2015
Obecný úrad v spolupráci s Farským úradom usporiadajú pre deti "Mikuláša" v nedeľu 06.12.2015 o 10.00 hod. po sv. liturgii.Všetkých Vás srdečne pozývame.
Dočasné prerušenie dodávky el. energie
Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 13.07.2015
Voľba hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra 26.3. 2015 o 18:00 hod