Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Aktuality | Obecné zastupiteľstvo

21.06.2018

      Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva ,ktoré sa uskutoční dňa 21.06..2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

       PROGRAM:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3  Kontrola plnenia uznesení

     4. Návrh zaverečného účtu obce za rok 2017

     5. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu

     6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2018

     7. Výročná správa obce za rok 2017

     8. Správa auditóra

     9. Zmluva o vykone štatutárneho auditu

    10. Rozpočtové opatrenie č.1/2018

    11. Stanovene úväzku starostu obce na volebné obdobie 2019-2022

    12. Stanovenie počtu poslancov oz na volebné obdobie 2019-2022

    13. Diskusiaa a rôzne 

    14. Návrh na uznesenia

    15. Záver.


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

OZNAM

Informácia pre voličov

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 21.06.2018 o 18.00 hod.
Dočasné prerušenie dodávky el. energie
Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 13.07.2015
Mikuláš
.
Jasenovský ples 2018

Zabíjačka 2016

Voľba hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra 26.3. 2015 o 18:00 hod