Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Aktuality | Obecné zastupiteľstvo

14.03.2019

      Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva ,ktoré sa uskutoční dňa 14.03..2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

       PROGRAM:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3  Kontrola plnenia uzneseníí

     4. Správa o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra za II.polrok 2018

     5. Správa o finnančnej kontrle za rok 2018

     6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018

     7. Rozpočtové opatrenie č.1/2019

     8. Informácia o príprave osláv 740 výročia prvej písomnej zmienky o obci

     9  Dikusia a rôzne 

    10. Návrh na uznesenia

    11. Záver.


Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 14.03.2019 o 17.30 hod.
Jasenovský ples 2019

Voľby do orgánov samosprávy obce
Voľby do orgánov samosprávy obce Jasenov 2018
Dočasné prerušenie dodávky el. energie
Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 13.07.2015
Mikuláš
.
Zabíjačka 2016

Voľba hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra 26.3. 2015 o 18:00 hod