Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Aktuality | Obecné zastupiteľstvo

21.06.2018

      Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva ,ktoré sa uskutoční dňa 21.06..2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

       PROGRAM:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3  Kontrola plnenia uznesení

     4. Návrh zaverečného účtu obce za rok 2017

     5. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu

     6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2018

     7. Výročná správa obce za rok 2017

     8. Správa auditóra

     9. Zmluva o vykone štatutárneho auditu

    10. Rozpočtové opatrenie č.1/2018

    11. Stanovene úväzku starostu obce na volebné obdobie 2019-2022

    12. Stanovenie počtu poslancov oz na volebné obdobie 2019-2022

    13. Diskusiaa a rôzne 

    14. Návrh na uznesenia

    15. Záver.


Voľby do orgánov samosprávy obce
Voľby do orgánov samosprávy obce Jasenov 2018
Zaregistrovaný kandidáti na poslancov do volib do samosprávy obcí

Zaregistrovaný kandidáti na starostu obce vo voľbách do samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

OZNAM

Informácia pre voličov

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 21.06.2018 o 18.00 hod.
Dočasné prerušenie dodávky el. energie
Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 13.07.2015
Mikuláš
.
Jasenovský ples 2018

< 1 2 >