Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Zverejňovanie informácii

SPÔSOB ZÍSKAVANIA INFORMÁCIE

 

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Jasenove. 

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Jasenove: 

v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať: 

Poštou na adresu: 
Obecný úrad Jasenov, Jasenov 47, 072 42 Úbrež 

Telefonicky na t.č. 056/6596258
Na e-mailovú adresu: jasenov1@post.sk

Ing. Michal Šabak
starosta obce 

 

 


ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

 

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. 

Žiadosť 
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Obsah požadovaných informácií: 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
Spôsob poskytnutia informácie: 
ústne, písomne, telefonicky, zhotovením kópie(odpisu), nahliadnutím do spisu, faxom, elektronickou poštou, inak Vyplní obecný úrad 
2.1 Žiadosť podaná: osobne – telefonicky 

Žiadosť prevzal:..................................... 

Žiadosť je určená:........................................................................................... 

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:.................................................. 

................................................................................................................ 

Žiadosť vybavená – zamietnutá dňa:................................... 

Náklady predpísané k úhrade vo výške:.............................. 

Žiadosť vybavil: .................................. 


 

 

 

 

Informácia o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania 


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené 
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Jasenove. 
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Košiciach  v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.
 
 

ŽIADOSŤ, PODNET, SŤAŽNOSŤ, NÁVRH

 

 

Môžete podať: 
- písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Jasenov, Jasenov 47, 072 42 Úbrež 
- osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu, Jasenov 47
 

 

 


Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

Obecná samospráva sa riadi Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní. 

Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní. Napr. osobitné procesné ustanovenia má: 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení 

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon
 
 

SADZOBNÍK POPLATKOV

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
- fyzické osoby – 6,5 € 
- právnické osoby – 16,50 € 

Žiadosť o stavebné povolenie 
- na stavbu rodinného domu – 33,00 € 
- na stavby na individuálnu rekreáciu 
do 25m2 – 23,00 €, nad 25m2 – 39,50 € 
- na zmenu dokončených stavieb a zmenu stavieb pred dokončením – 23,00 € 
- na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k rod. domu, prípojky – 16,50 € 
- na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 23,00 €, 
- na stavbu dočasných objektov zariadení staveniska – 16,50 € 
- na ostatné neuvedené stavby pri rozpočtovom náklade 
• do 49 780,50 € vrátane - 33,00 € 
• nad 49 780,50 € do 99 581,50 € vrátane – 49,50 € 
• nad 99 581,50 € do 331 939,00 € vrátane - 66,00 € 
• nad 331 939.00 € do 3 319 391.50 € vrátane–116,00 € 
• nad 3 319 391.90 € – 199,00 € 

Žiadosť o kolaudáciu stavby – 16,50 € 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením -16,50 € 

Žiadosť o odstránenie stavby - 16,50 € 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti – 23,00 €